Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego

Na podstawie § 25 ust. 1 Regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zgodnie z Zarządzeniem nr 74/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie podstawowych elementów organizacji roku akademickiego 2021/2022 obowiązujących na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

 1. Podstawowa organizacja roku akademickiego

Semestr zimowy:

zajęcia dydaktyczne od 01.10.2021 r. a) do 01.02.2022 r. b)

ferie świąteczne od 23.12.2021 r. do 02.01.2022 r.

zimowa sesja egzaminacyjna od 02.02.2022 r. do 13.02.2022 r.

przerwa międzysemestralna od 14.02.2022 r. do 18.02.2022 r.

zimowa sesja poprawkowa od 19.02.2022 r. do 24.02.2022 r.

Semestr letni:

zajęcia dydaktyczne od 25.02.2022 r.c) do 22.06.2022 r. d)

ferie świąteczne od 14.04.2022 r. do 19.04.2022 r.

letnia sesja egzaminacyjna d) od 23.06.2022 r. do 03.07.2022 r.

letnia sesja poprawkowa d) od 01.09.2022 r. do 13.09.2022 r.

a) zajęcia dydaktyczne na pierwszym roku studiów I stopnia rozpoczynają się 1 października 2021 r. (na studiach niestacjonarnych 2 października 2021 r.)

b) zajęcia dydaktyczne w ostatnim semestrze studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kończą się 22.12.2021 r. (obowiązuje pełne wykonanie planu i programu studiów),

c) na studiach stacjonarnych od 28 lutego 2022 r., zajęcia dydaktyczne w pierwszym semestrze studiów stacjonarnych drugiego stopnia rozpoczynają się 7.03.2022 r. (obowiązuje pełne wykonanie planu i programu studiów),

d) zajęcia dydaktyczne na studiach kończących się w semestrze letnim trwają do 27.05.2022 r. (obowiązuje pełne wykonanie planu i programu studiów). Sesja egzaminacyjna: 30.05-12.06.2022 r., sesja poprawkowa: 13-19.06.2022 r.

Dla 6 i 7 semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia obowiązuje odrębna organizacja studiów.

2. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 2 listopada 2021 r. (wtorek) – na studiach stacjonarnych
 • 12-14 listopada 2021 r. (piątek-niedziela) – na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
 • 7-9 stycznia 2022 r. (piątek-niedziela) – na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
 • 29-30 kwietnia 2022 r. (piątek-sobota) – na studiach niestacjonarnych
 • 2 maja 2022 r. (poniedziałek) – na studiach stacjonarnych
 • 17-19 czerwca 2022 r. (piątek-niedziela) – na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

3. Inna organizacja zajęć dydaktycznych w dniach:

 • 22 grudnia 2021 r. (środa) – realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na czwartki,
 • 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) - realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na czwartki,
 • 1 lutego 2022 r. (wtorek) – realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na piątki,
 • 15 czerwca 2022 r. (środa) – realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na czwartki
 • 22 czerwca 2022 r. (środa) - realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na piątki.

4. Organizacja zajęć dydaktycznych dla studentów III roku kierunku ogrodnictwo w 6 semestrze:

Tygodnie

Zajęcia

Praktyka*

1-5

28.02.-03.04.2022

6-8

04.04.-24.04.2022

9-10

25.04-08.05 2022

11-13

09.05-02.06.2022

14-15

03.06 -22.06.2022

*dodatkowo 4 tygodnie latem (praktyka indywidualna)

5. Organizacja zajęć dydaktycznych dla studentów IV roku w 7 semestrze (studia stacjonarne):

zajęcia dydaktyczne od 01.10.2021 r. do 22.12.2021 r.

ferie świąteczne od 23.12.2021 r. do 02.01.2022 r.

zimowa sesja egzaminacyjna od 10.01.2022 r. do 17.01.2022 r.

sesja poprawkowa od 18.01.2022 r. do 25.01.2022 r.

6. Przedmioty, z których egzamin może być przeprowadzony poza sesją: Botanika, Dendrologia, Morfologia i systematyka roślin oraz Dendrologia 2 (semestr letni) do 31 sierpnia 2022 r. Ustalenie terminów egzaminu obowiązuje wg pkt. 7.

7. Warunki i tryb realizacji modułu/przedmiotu określa regulamin ustalony przez kierownika modułu/ przedmiotu. Egzaminy i zaliczenia przedmiotów mogą się odbywać tylko poza godzinami innych studenckich zajęć programowych, w terminach uzgodnionych ze studentami.


8. Bezpośrednio po uzyskaniu przez studenta zaliczenia z ćwiczeń/wykładów lub zdania egzaminu prowadzący zajęcia zobowiązani są do wpisu ocen w Wirtualnym Dziekanacie i ich wysłaniu do Dziekanatu. Zamknięcie i wysłanie protokołów z ćwiczeń i egzaminów powinno nastąpić w nieprzekraczalnych terminach:

- w semestrze zimowym do 25.02.2022 r. (do 26.01.2022 r. dla VII sem.),

- w semestrze letnim do 16.09.2022 r. (dla ostatniego semestru studiów do 20.06. 2022 r.). Ponadto, najpóźniej po tym terminie, kierownicy przedmiotów zobowiązani są do złożenia w Dziekanacie protokołów zaliczeniowych/egzaminacyjnych.

9. Kierownicy przedmiotów zobowiązani są do przekazania do Dziekanatu protokołu z komisyjnego zaliczenia ćwiczeń lub przedmiotu niekończącego się egzaminem.

10. Terminy związane z ukończeniem studiów:

- zaliczenie 7 semestrów na studiach niestacjonarnych I°, 2 semestrów (na studiach stacjonarnych II°) lub 3 semestrów (na studiach niestacjonarnych II°) uprawnia do uzyskania Karty Absolutoryjnej,

- przystąpienie do egzaminu dyplomowego następuję po zaliczeniu wszystkich zajęć przewidzianych programem studiów i złożenia pracy dyplomowej, (najpóźniej dwa tygodnie przed terminem egzaminu dyplomowego).

- ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej:

a) na studiach stacjonarnych I° ostateczny termin złożenia pracy inżynierskiej upływa 17.01.2022 r.,

b) na studiach niestacjonarnych I° oraz na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II° co najmniej dwa tygodnie przed terminem egzaminu dyplomowego i nie później niż do 30.06.2022.

11. Terminy egzaminu dyplomowego:

- inżynierskiego na studiach stacjonarnych I° - 31.01. - 09.02.2022 r.,

- magisterskiego (studia stacjonarne i niestacjonarne) oraz inżynierskiego na studiach niestacjonarnych – 13.06-15.07.2022 r. (19-28.09.2022 r. tylko w uzasadnionych przypadkach, po akceptacji Dziekana).