Rada Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo

mgr Monika Cichocka-Kryg 

kierownik dziekanatu

pokój 221; tel. 061-848-7093

monika.cichocka-kryg@up.poznan.pl


27.10.2023 – sprawy procedowane

I.  Postępowania doktorskie:

 1. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Krzysztofa Krzyżaniaka.
 2. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Mateusza Sowelo.

II. Postępowania habilitacyjne:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania dr inż. Karolinie Ratajczak stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie wyznaczenia trzech członków oraz powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego  dr inż. Romanowi Andrzejakowi.

III. Wskazanie kandydatów do Uczelnianej Komisji Wyborczej.
IV. Wyrażenie opinii w sprawie propozycji zmiany nazwy wydziału.


29.09.2023 – sprawy procedowane

I. Wręczenie listów gratulacyjnych JM Rektora wyróżnionym pracownikom.
II. Postępowania doktorskie:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania mgr Annie Marii Bluszcz stopnia doktora nauk rolniczych w  dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.
 2. Przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr inż. Justyny Szwarc i dopuszczenie jej do publicznej obrony.
 3. Przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr. Wenpinga Liu i dopuszczenie jej do publicznej obrony.
 4. Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w  przewodzie doktorskim mgr inż. Violetty Szuby-Adamskiej.
 5. Powołanie komisji w przewodzie doktorskim mgr. inż. Krzysztofa Krzyżaniaka.
 6. Powołanie komisji w przewodzie doktorskim mgr. inż. Mateusza Sowelo.
 7.  Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Patryka Antoszewskiego.
 8.  Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Adriana Cyplika.

III. Postępowania habilitacyjne:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Krzysztofowi Rutkowskiemu.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż. Aleksandrze Wawro.

IV. Zaopiniowanie kandydatury do medalu „Zasłużony dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”.
V. Zaopiniowanie kandydatury do medalu pamiątkowego „Academia Rerum Rusticarum Posnaniensis”.


30.06.2023
Procedowane sprawy:

I. Postępowania doktorskie:
1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania mgr inż. Katarzynie Szulc stopnia doktora nauk rolniczych w  dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.
2. Podjęcie uchwały w sprawie nadania mgr inż. Justynie Winiarskiej stopnia doktora nauk rolniczych w  dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.
3. Wniosek o wyznaczenie promotora rozprawy doktorskiej mgr. inż. Bartosza Nowaka.
4. Wniosek o wyznaczenie promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Adama Podolskiego.
5. Wniosek o wyznaczenie promotora rozprawy doktorskiej mgr. Anielkis Santa Rosa Batista.
6. Powołanie komisji w przewodzie doktorskim mgr. inż. Patryka Antoszewskiego.
7. Powołanie komisji w przewodzie doktorskim mgr. inż. Adriana Cyplika.
8. Zmiana w składzie komisji do postępowania w przewodzie doktorskim mgr. inż. Bartosza Ridigera.
9. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Justyny Szwarc.
10. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Wenping Liu.
11. Zmiana przedmiotu realizowanego w ramach dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo w  Szkole Doktorskiej UPP.


26.05.2023
Procedowane sprawy:

I. Postępowania doktorskie:
1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania mgr inż. Sylwianie Nowickiej stopnia doktora nauk rolniczych w  dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.
2. Wniosek o wyznaczenie promotorów rozprawy doktorskiej mgr inż. Ewy Abramczyk.
3. Powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr inż. Andżeliki Drozdy.
4. Zmiana w składzie komisji do postępowania w przewodzie doktorskim mgr inż. Anny Gałczyńskiej oraz wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej.
5. Zmiana w składzie komisji do przeprowadzenia postępowania w przewodzie doktorskim mgr. inż. Xia Xianzonga oraz wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej.
6. Zmiana tematu rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Xia Xianzonga.
7. Zmiana w składzie komisji do przeprowadzenia postępowania w przewodzie doktorskim mgr. inż. Kamila Misiaka oraz wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej.
8. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina Wieczyńskiego.
9. Powołanie Komisji w przewodzie doktorskim mgr inż. Justyny Szwarc.
10. Powołanie Komisji w przewodzie doktorskim mgr. Wenping Liu.
II. Zatwierdzenie ramowych wytycznych dotyczących złożenia rozprawy doktorskiej przez Doktorantów Szkoły Doktorskiej.


27.04. 2023
Procedowane sprawy:

I. Postępowania doktorskie:
1. Zmiana w składzie komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej - ogrodnictwo  w przewodzie doktorskim mgr inż. Anny Gałczyńskiej.
2. Zmiana w składzie komisji do przeprowadzenia postępowania oraz komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr. inż. Tomasza Sakowicza.
3. Powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka rosyjskiego w przewodzie doktorskim mgr. inż. Roberta Wieczorka.
4. Powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr. inż. Jakuba Michalskiego.
5. Powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr. inż. Damiana Nikodema.II. Postępowania habilitacyjne:
1. Podjęcie uchwał w sprawie wyznaczenia trzech członków oraz powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Karolinie Ratajczak.
III. Zmiany w składzie Komisji ds. Nauki oraz Komisji Dyscypliny Szkoły Doktorskiej.
IV. Przyjęcie protokołu z XVIII posiedzenia Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo.


23.02.2023
Procedowane sprawy:

I. Postępowania doktorskie:
1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania mgr. inż. Łukaszowi Bińkowi stopnia doktora nauk rolniczych w  dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.
2. Przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Kowalskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony.
3. Powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr. inż. Mateusza Sowelo.
4. Zmiana w składzie komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr. inż. Kamila Misiaka.
5. Zmiana w składzie komisji do przeprowadzenia egzaminu w zakresie dyscypliny dodatkowej - ochrona i kształtowanie środowiska w przewodzie doktorskim mgr. inż. Bartosza Ridigera.
II. Postępowania habilitacyjne:
1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania  w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Karolinie Ratajczak.
III. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o przyznanie nagrody Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk.
IV.   Podjęcie uchwały w sprawie decyzji dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań badawczych w 2022 roku.


31.02.2023
Procedowane sprawy:

I. Postępowania doktorskie:
1. Zmiana w składzie Komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr inż. Justyny Szwarc.
2. Zmiany w składzie Komisji do przeprowadzenia postępowania w przewodzie doktorskim mgr inż. Barbary Górynowicz.
3. Powołanie promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. Przemysława Olejnika.
4. Wskazanie kandydatów na członków komisji ds. oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej.
5. Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr inż. Krzysztofa Krzyżaniaka.
II. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Aleksandry Kowalskiej


prof. dr hab. Andrzej Blecharczyk – przewodniczący
prof. dr hab. Hanna Bandurska
prof. dr hab. Jean Bernard Diatta
prof. dr hab. Piotr Goliński
prof. dr hab. Barbara Szpakowska
prof. UPP dr hab. Wojciech Antkowiak
prof. UPP dr hab. Przemysław Barłóg
prof. UPP dr hab. Jan Bocianowski
prof. UPP dr hab. Maciej Bosiacki
prof. UPP dr hab. Robert Idziak
prof. UPP dr hab. Zbigniew Kaczmarek
prof. UPP dr hab. Zbigniew Karolewski
prof. UPP dr hab. Tomasz Kleiber – zastępca przewodniczącego
prof. UPP dr hab. Krzesiński Włodzimierz
prof. UPP dr hab. Danuta Kurasiak-Popowska
prof. UPP dr hab. Grzegorz Łysiak
prof. UPP dr hab. Alicja Niewiadomska
prof. UPP dr hab. Katarzyna Panasiewicz
prof. UPP dr hab. Piotr Rybacki
prof. UPP dr hab. Zuzanna Sawinska
prof. UPP dr hab. Marek Selwet
dr hab. Michał Krzyżaniak
dr hab. Agnieszka Łacka
dr hab. Bartosz Markiewicz
dr hab. Henryk Ratajkiewicz
dr inż. Agnieszka Klarzyńska
dr Łukasz Mendyk
mgr inż. Agata Walczak-Górka - doktorantka
mgr inż. Przemysław Olejnik - doktorant

prof. dr hab. Daniel Lipiński – Dziekan WRB
prof. UPP dr hab. Piotr Urbański

Komisja Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo ds. Nauki

 • Prof. UPP dr hab. Tomasz Kleiber - przewodniczący
 • Prof. dr hab. Witold Grzebisz
 • Prof. UPP dr hab. Maciej Bosiacki
 • Prof. UPP dr hab. Zbigniew Karolewski
 • Prof. UPP dr hab. Włodzimierz Krzesiński
 • Prof. UPP dr hab. Piotr Rybacki
 • Prof. UPP dr hab. Sławomir Świerczyński
 • Prof. UPP dr hab. Agnieszka Wolna-Maruwka
 • Dr hab. Agnieszka Łacka
 • Dr Waldemar Zielewicz

Komisja Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo ds. Kadr

 • Prof. dr hab. Barbara Szpakowska - przewodnicząca
 • Prof. UPP dr hab. Agnieszka Faligowska
 • Prof. UPP dr hab. Beata Janowska
 • Prof. UPP dr hab. Zbigniew Kaczmarek
 • Prof. UPP dr hab. Justyna Starzyk
 • Dr hab. Henryk Ratajkiewicz
 • Dr Remigiusz Łukowiak

Komisja Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo ds. Strategii i Rozwoju

 • Prof. UPP dr hab. Jan Bocianowski - przewodniczący
 • Prof. dr hab. Hanna Bandurska
 • Prof. UPP dr hab. Barbara Golińska
 • Prof. UPP dr hab. Grzegorz Łysiak
 • Prof. UPP dr hab. Marek Selwet
 • Dr hab. Bartosz Markiewicz
 • Dr Łukasz Mendyk

Komisja Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo w Szkole Doktorskiej UPP

 • Prof. UPP dr hab. Janetta Niemann - przewodnicząca
 • Prof. UPP dr hab. Maciej Bosiacki
 • Prof. UPP dr hab. Włodzimierz Krzesiński
 • Prof. UPP dr hab. Katarzyna Panasiewicz
 • Prof. UPP dr hab. Agnieszka Krzymińska
 • Prof. UPP dr hab. Jarosław Potarzycki
 • Prof. UPP dr hab. Agnieszka Wolna-Maruwka
 • Prof. UPP dr hab. Łukasz Wolko

Akty prawne mające zastosowanie do postępowań wszczynanych do dnia 30 kwietnia 2019 r.
(w zw. z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.):

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. 2018 poz. 1818) Załącznik nr 1
 • Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r., poz. 1789) Załącznik nr 2
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. z 2011 r. nr 196 poz. 1165). Załącznik nr 3

Akty prawne mające zastosowanie do postępowań wszczynanych po 30 września 2019 r.:

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, z późn. zm.). Załącznik nr 4
 • Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669) Załącznik nr 5
 • Nowa klasyfikacja dziedzin i dyscyplin naukowych: Załącznik nr 6 i Załącznik nr 7

Komunikat Centralnej Komisji dotyczący postępowań o nadanie tytułu profesora

Uchwała nr 365/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 18 września 2019 r. w sprawie: zasad postępowania w sprawie nadania stopnia doktora na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Zarządzenie nr 99/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 3 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia wzorów dokumentów obowiązujących przy wszczęciu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz zasad obowiązujących w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora wszczynanych przez uczestnika studiów doktoranckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz w trybie eksternistycznym;

Uchwała nr 111/2022 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 22 czerwca 2022 r.
Uchwała nr 112/2022 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 22 czerwca 2022 r.


16.12.2022
Procedowane sprawy:

I. Postępowania doktorskie:
1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania mgr Annie Foryckiej stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.
2. Podjęcie uchwały w sprawie nadania mgr inż. Danielowi Krauklisowi stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.
3. Wniosek mgr. Gregorio Paduli o wyznaczenie promotora, wszczynający postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauki rolnicze, dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.
4. Zmiana w składzie komisji do przeprowadzenia postępowania w przewodzie doktorskim mgr. inż. Łukasza Bińka.
5. Zmiana w składzie komisji do przeprowadzenia postępowania w przewodzie doktorskim mgr inż. Justyny Winiarskiej.
II. Zmiana przedmiotu realizowanego w ramach dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo w Szkole
Doktorskiej UPP.


29.09.2022
Procedowane sprawy:

I. Postępowania  doktorskie:
1. Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w przewodzie doktorskim Pani mgr inż. Aleksandry Kowalskiej
2.Zmiana w składzie komisji do przeprowadzenia postępowania oraz komisji do przeprowadzenia egzaminu w zakresie dyscypliny podstawowej – agronomia w przewodzie doktorskim mgr. inż. Daniela Krauklisa.
3. Zmiana w składzie komisji do przeprowadzenia postępowania w przewodzie doktorskim mgr. inż. Marcina Wieczyńskiego
II. Postępowania  habilitacyjne:
1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania dr Agnieszce Łackiej stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.
III. Zaopiniowanie kandydatury prof. dr. hab. Romana Hołubowicza do medalu „Zasłużony dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”.
IV.  Zaopiniowanie kandydatury Pana mgr. Adama Błochowiaka do medalu pamiątkowego „Academia Rerum Rusticarum Posnaniensis”.
V. Podsumowanie wyników ewaluacji działalności naukowej dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo.


28.10.2022
Procedowane sprawy:

I.Postępowania  doktorskie:
1. Przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr inż. Roksany Bobrowskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony.
2. Podjęcie uchwały w sprawie nadania mgr inż. Annie Rogackiej stopnia doktora nauk rolniczych w  dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.
3. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Joanny Kowalskiej.
II. Uchwała w sprawie zmian w Regulaminie Realizacji Projektu „Wielkopolska Regionalna Inicjatywa Doskonałości w obszarze nauk o życiu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” w obrębie dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo, realizowanej na dawnym Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, przyjętym Uchwałą nr 244/2019 Rady Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  z dnia 28 maja 2019 roku.
III. Dyskusja nad raportami ekspertów zagranicznych z audytu dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo zrealizowanymi w ramach projektu POWER „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Najlepsi z Natury 2.0”.VII.


27.05.2022
Procedowane sprawy:

I. Wyrażenie opinii w sprawie kandydata na Dziekana Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii.
II. Postępowania  doktorskie:
1. Przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr inż. Moniki Grzanki i dopuszczenie jej do publicznej obrony.
2. Wniosek mgr. inż. Piotra Pańczaka o wyznaczenie promotora wszczynający postępowanie  w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauki rolnicze, dyscyplinie rolnictwo i  ogrodnictwo
3. Zmiana w składzie komisji do przeprowadzenia postępowania w przewodzie doktorskim mgr Anny Foryckiej.
4. Zmiana w składzie komisji do przeprowadzenia postępowania w przewodzie doktorskim i komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego mgr inż. Małgorzaty Marszałek.
5. Zmiana w składzie komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w  przewodzie doktorskim mgr inż. Jolanty Belter.
6. Zmiana w składzie komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w  przewodzie doktorskim mgr. inż. Przemysława Olejnika.
7. Zmiana w składzie komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w  przewodzie doktorskim mgr inż. Katarzyny Szulc.
8. Wskazanie kandydatów na członków komisji ds. oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej UPP.
9. Zmiana przedmiotu realizowanego w ramach dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo w  Szkole Doktorskiej UPP.
III.  Postępowania  habilitacyjne:
1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania dr Anecie Sawikowskiej stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

22.04.2022
Procedowane sprawy:

I. Postępowania doktorskie:
1. Uchwała w sprawie decyzji dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań badawczych w 2021 roku.
2. Podjęcie uchwały w sprawie nadania mgr inż. Magdalenie Urbaniak stopnia doktora nauk rolniczych w  dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.
3. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Moniki Grzanki.
II. Postępowania habilitacyjne:
1. Podjęcie uchwał w sprawie wyznaczenia trzech członków oraz powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
dr Agnieszce Łackiej.
III. Informacja nt. przebiegu ewaluacji dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo.


01.04.2022
Procedowane sprawy:

1. Uchwała w sprawie decyzji dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań badawczych w 2021 roku.
2. Powołanie Komisji do przeprowadzenia postępowania w przewodzie doktorskim mgr inż. Anny Rogackiej, w tym Komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego oraz przedmiotu dodatkowego.
3. Wybór recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Anny Rogackiej.


24.03.2022
Procedowane sprawy:
Uchwała w sprawie decyzji o nadaniu stopnia doktora w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie rolnictwo  i ogrodnictwo mgr. inż. Raghavendra Prasad.


24.02.2022
Procedowane sprawy:

Postępowania doktorskie:
1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania mgr inż. Sabinie Łukaszewicz stopnia doktora nauk rolniczych w  dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.
2. Przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Raghavendra Prasada Mudalagiri i dopuszczenie jej do publicznej obrony.
Postępowania habilitacyjne:
1. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Agnieszce Łackiej.
2. Podjęcie uchwały w sprawie nadania dr. inż. Bartłomiejowi Glinie stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.
3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania dr. inż. Remigiuszowi Łukowiakowi stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Anecie Sawikowskiej.
III.  Podjęcie uchwały w sprawie uznania stopnia naukowego doktora uzyskanego przez Pana Adnana Iqbala za granicą, za równoważny z polskim stopniem doktora w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.


25.01.2022
Procedowane sprawy:

1. Uchwała w sprawie zasad podziału środków finansowych z subwencji przydzielonych Wydziałowi Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii UPP.
2. Uchwała w sprawie zmian w Regulaminie Realizacji Projektu „Wielkopolska Regionalna Inicjatywa Doskonałości.10.12.2021
Procedowane sprawy:

1. Uchwała w sprawie wyboru nowego Recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. inż. Raghavendra Prasada Mudalagiri.


26.11.2021
Procedowane sprawy:

I. Postępowania  doktorskie:
1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania mgr. inż. Danielowi Kuźnickiemu stopnia doktora nauk rolniczych w  dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.
2. Podjęcie uchwały w sprawie nadania mgr inż. Zycie Waraczewskiej stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.
3. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Raghavendra Prasada Mudalagiri.
4. Zmiana w składzie komisji do przeprowadzenia postępowania w przewodzie doktorskim mgr inż. Sylwiany Nowickiej.
5. Zmiana promotora i składu komisji do przeprowadzenia postępowania w przewodzie doktorskim mgr. inż. Jana Zachwiei.
6. Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr inż. Roksany Bobrowskiej.
7. Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr inż. Moniki Grzanki.
8. Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr inż. Justyny Szwarc.
9. Zmiana w składzie komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w przewodzie doktorskim Pani  mgr inż. Jagody Strzelińskiej.
II. Postępowania habilitacyjne:
1. Podjęcie uchwał w sprawie wyznaczenia trzech członków oraz powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
dr Anecie Sawikowskiej.


29.10.2021
Procedowane sprawy:
1. Powołanie Komisji Doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora Panu mgr. inż. Raghavendra Prasad Mudalagiri.

2. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Sabiny Łukaszewicz (studia doktoranckie na WROiB).
3. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Urbaniak (studia doktoranckie na WROiB).
4. Zaopiniowanie Indywidualnych Planów Badawczych Doktorantów Szkoły Doktorskiej.
5. Podjęcie uchwał w sprawie wyznaczenia trzech członków oraz powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Bartłomiejowi Glinie.
6. Podjęcie uchwał w sprawie wyznaczenia trzech członków oraz powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Remigiuszowi Łukowiakowi.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uznania stopnia naukowego doktora uzyskanego przez Pana Amira Hameeda za granicą, za równoważny z polskim stopniem doktora w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

30.09.2021
Procedowane sprawy:
Zaopiniowanie Indywidualnego Planu Badawczego Doktoranta Szkoły Doktorskiej UPP Pana mgr inż. Damiana Gawrońskiego.

24.09.2021
Procedowane sprawy:
1. Wniosek mgr inż. Angeliki Drozdy o wyznaczenie promotora wszczynający postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauki rolnicze, dyscyplinie rolnictwo i  ogrodnictwo.
2. Wniosek mgr. inż. Krzysztofa Krzyżaniaka o wyznaczenie promotora wszczynający postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauki rolnicze, dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.
3. Wniosek mgr inż. Aleksandry Raut o wyznaczenie promotora wszczynający postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauki rolnicze, dyscyplinie rolnictwo i  ogrodnictwo.
4. Wniosek mgr. inż. Mateusza Smorawskiego o wyznaczenie promotora wszczynający postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauki rolnicze, dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.
5. Wniosek mgr. inż. Mateusza Sowelo o wyznaczenie promotora wszczynający postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauki rolnicze, dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania mgr. inż. Marcinowi Łańskiemu stopnia doktora nauk rolniczych w  dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo
7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania mgr inż. Agnieszce Zawieji stopnia doktora nauk rolniczych w  dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.
8. Podjęcie uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo dr Anecie Sawikowskiej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Realizacji Projektu „Wielkopolska Regionalna Inicjatywa Doskonałości”. 

14.09.2021
Procedowane sprawy:
Podjęcie uchwały w sprawie opinii regulaminu dotyczącego zasad przyznawania nagród z SFN.

18.08.2021
Procedowane sprawy:

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo dr. inż. Bartłomiejowi Glinie.

01.07.2021
Procedowane sprawy:
I. Postępowania  doktorskie:

1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania mgr inż. Agacie Korbas stopnia doktora nauk rolniczych w  dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.
2. Podjęcie uchwały w sprawie nadania mgr inż. Patrycji Olobry stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.
3. Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr. Raghavendraprasada Mudalagiri.

II. Postępowania  habilitacyjne:
1. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania  stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Remigiuszowi Łukowiakowi.

Wyrażenie opinii w sprawie przeprowadzenia postępowania nostryfikacyjnego stopnia naukowego Pana Ahmad Bilal.
Zaopiniowanie regulaminu  dotyczącego zasad przyznawania nagród z SFN.


17.06.2021
Procedowane sprawy:
I. Postępowania doktorskie:
1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania mgr inż. Mai Paterskiej stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.
2. Podjęcie uchwały w sprawie nadania mgr. inż. Bartłomiejowi Nowickiemu stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.
3. Wniosek mgr. inż. Filipa Patryka Dawidziaka o wyznaczenie promotorów wszczynający postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauki rolnicze, dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.
4. Wniosek mgr. inż. Jędrzeja Dobrogojskiego o wyznaczenie promotora wszczynający postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauki rolnicze, dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.
5. Wniosek mgr. inż. Jakuba Michalskiego o wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego wszczynający postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauki rolnicze, dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.
6. Wniosek mgr. inż. Damiana Nikodema o wyznaczenie promotora wszczynający postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauki rolnicze, dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.
7. Wniosek mgr inż. Justyny Szwarc o wyznaczenie promotora wszczynający postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauki rolnicze, dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.
8. Wniosek mgr inż. Aleksandry Zawodniej o wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego wszczynający postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauki rolnicze, dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.
9. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Daniela Kuźnickiego (studia doktoranckie na WROiB).
II. Postępowania habilitacyjne:
1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania dr inż. Dorocie Weigt stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.
III. Wyrażenie opinii w sprawie powołania Kierowników Katedr (§ 16 ust 4 Statutu UPP).
IV. Wyznaczenie kandydatów na członków komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową w Szkole Doktorskiej.
V. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania treści tablicy pamiątkowej upamiętniającej męczeńską śmierć prof. dr. hab. Edwarda Ralskiego.

12.05.2021
Procedowane sprawy:
1. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej mgr inż. Moniki Grzanki w związku ze złożeniem wniosku o wyznaczenie promotorów, wszczynającego postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Roksany Bobrowskiej w związku ze złożeniem wniosku o wyznaczenie promotora, wszczynającego postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora.

27.04.2021
Procedowane sprawy:
1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania stopnia doktora mgr. inż. Romanowi Błaszykowi w dziedzinie nauki rolnicze, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.
2. Wyróżnienie pracy doktorskiej dr Angeliki Sobczak.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Violetty Szuby w związku ze złożeniem wniosku o wyznaczenie promotora, wszczynającego postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora.

09.04.2021
Procedowane sprawy: 
1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania stopnia doktora mgr inż. Angelice Sobczak w dziedzinie nauki rolnicze, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.
2. Głosowanie dotyczące zmiany członka Komisji do przeprowadzenia egzaminu kierunkowego z dyscypliny podstawowej – ogrodnictwo mgr inż. Magdaleny Urbaniak.
3. Głosowanie dotyczące zaopiniowania propozycji Regulaminu Szkoły Doktorskiej  UP w Poznaniu.
4. Głosowanie w sprawie upoważnienia Komisji ds. Nauki do zaopiniowania sprawozdań z wykonania zadania badawczego nr 506.JOR.DC.00 w roku 2020.

15.03.2021
Procedowane sprawy: 
1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Dorocie Weigt w dziedzinie nauki rolnicze,  w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

12.03.2021
Procedowane sprawy: 
1. Podjęcie uchwały sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Dorocie Weigt w dziedzinie nauki rolnicze, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.
2. Powołanie dwóch recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Patrycji Olobry.
3. Wyróżnienie pracy doktorskiej dr Karola Kotnisa.
4. Powołanie członka Komisji do przeprowadzenia egzaminu w zakresie dyscypliny dodatkowej - ochrona i kształtowanie środowiska w przewodzie doktorskim mgr inż. Justyny Winiarskiej.

02.03.2021
Procedowane sprawy: 
1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż. Danucie Kurasiak-Popowskiej w dziedzinie nauki rolnicze, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.
2. Podjęcie uchwały w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Łukaszowi Sobiechowi w dziedzinie nauki rolnicze, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

19.02.2021
Procedowane sprawy: 
1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania stopnia doktora mgr. inż. Karolowi Kotnisowi w dziedzinie nauki rolnicze, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.
2. Głosowanie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka  angielskiego w przewodzie doktorskim mgr. Wenping Liu.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wymogów na stanowisko profesora UPP.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Realizacji Projektu „Wielkopolska Regionalna Inicjatywa Doskonałości w obszarze nauk o życiu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” w obrębie dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo realizowanej na dawnym Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.

08.02.2021
Procedowane sprawy: 
1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż. Agnieszce Tomkowiak w dziedzinie nauki rolnicze, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.
2. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie nadania stopnia doktora mgr inż. Annie Przybylskiej-Balcerek w dziedzinie nauki rolnicze, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.
3. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zasad podziału środków z subwencji przydzielonych Wydziałowi Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii w 2021 roku.

02.02.2021
Procedowane sprawy: 
1. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej Pana mgr. Raghavendraprasada Mudalagiri w związku ze złożeniem wniosku o wyznaczenie promotora, wszczynającego postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora.
2. Podjęcie uchwały  w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej Pani mgr Weroniki Baldys w związku ze złożeniem wniosku o wyznaczenie promotora (tryb eksternistyczny).
3. Wyróżnienie pracy doktorskiej Pani dr Joanny Gryni.

15.01.2021
Procedowane sprawy:
1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania stopnia doktora mgr inż. Joannie Gryni w dziedzinie nauki rolnicze, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.
2. Powołanie Pani dr hab. Katarzyny Przygockiej-Cyny na członka Komisji w przewodzie doktorskim mgr inż. Łukasza Bińka.


10.09.2020
Procedowane sprawy:

1. Przeprowadzenie przez Panią Dziekan prof. dr hab. Annę Kryszak sondażu w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo
2. Przeprowadzenie przez Panią Dziekan prof. dr hab. Annę Kryszak sondażu w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo

25.09.2020
Procedowane sprawy: 
I. Przewody doktorskie:
1.Zmiana w składzie komisji do przeprowadzenia egzaminu z w zakresie dyscypliny podstawowej - agronomia w przewodzie doktorskim mgr inż. Romana Błaszyka.
2. Powołanie nowego recenzenta rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Przybylskiej-Balcerek.
II. Postępowania  habilitacyjne:
1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania dr. inż. Michałowi Krzyżaniakowi stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.
2. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Łukaszowi Sobiechowi.
III . Opinia w sprawie powołania Kierownika Katedry Gleboznawstwa (§ 16 ust 4 Statutu UPP).

22-23.10.2020
Procedowane sprawy: 
1. Podjęcie uchwał w sprawie wyznaczenia trzech członków oraz powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego  dr Danucie Kurasiak-Popowskiej .
2. Podjęcie uchwał w sprawie wyznaczenia trzech członków oraz powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Agnieszce Tomkowiak.

28.10.2020
Procedowane sprawy: 
1. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Szymona Cieślińskiego w związku ze złożeniem wniosku o wyznaczenie promotora, wszczynającego postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Roberta Wieczorka w związku ze złożeniem wniosku o wyznaczenie promotora, wszczynającego postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej Pana mgr. Wenping Liu w związku ze złożeniem wniosku o wyznaczenie promotora, wszczynającego postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora.

06.11.2020
Procedowane sprawy: 
1. Powołanie kandydata na członka Uczelnianej Komisji Wyborczej w grupie pozostałych nauczycieli akademickich.
2. Wskazanie 8 osób do pracy w Komisji Dyscypliny Szkoły Doktorskiej.

16-17.11.2020
Procedowane sprawy: 
1.  Podjęcie uchwał w sprawie wyznaczenia trzech członków oraz powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego  dr. Łukaszowi Sobiechowi.
2. Powołanie prof. UPP dr hab. Jarosława Potarzyckiego na przewodniczącego komisji w przewodzie doktorskim mgr. inż. Bartłomieja Nowickiego.

11.12.2020
Procedowane sprawy: 
1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Dorocie Weigt w dziedzinie nauki rolnicze, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.
2. Powołanie prof. UPP dr hab. Witolda Szczepaniaka na członka komisji w przewodzie doktorskim mgr inż. Łukasza Bińka.

15.12.2020
1. Powołanie stałych Komisji Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo: Komisji ds. Nauki, Komisji ds. Kadr oraz Komisji ds. Strategii i Rozwoju (zgodnie z §4 regulaminu RND RiO).