Studia podyplomowe

INFORMACJE OGÓLNE

Studia podyplomowe Nowoczesne Technologie w Produkcji Roślinnej łączą najnowsze osiągnięcia naukowe z wiedzą praktyczną w zakresie szeroko pojętej agrotechniki podstawowych gatunków roślin uprawianych w Polsce.  Zajęcia ukierunkowane na praktykę prowadzone będą w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów, warsztatów i wyjazdów terenowych przez znanych i cenionych wykładowców praktyków z UPP oraz specjalistów z firm zewnętrznych. Omawiane będą takie działy jak ochrona roślin z zakresu fungicydów, herbicydów, insektycydów, regulatorów wzrostu, adiuwantów czy mieszanin zbiornikowych. Integrowane systemy nawożenia oraz technologie nawożenia podstawowych roślin uprawnych i bilans składników pokarmowych jako podstawa opracowania planu nawozowego. Biologiczne metody ochrony i ich wpływu na wzrost i plonowanie roślin. Najnowsze trendy w uprawie roli i technice ochrony roślin. Studia skierowane są dla wszystkich którzy chcą ugruntować lub poszerzyć swoją wiedzę z zakresu najnowszych technologii stosowanych w rolnictwie.

NTwPR_ulotka_rekrutacja_23_24

ulotka (wersja do pobrania)

zasady rekrutacji

podanie

kwestionariusz osobowy

terminy zjazdów 2023

wykaz zajęć

profil FB

plakat informacyjny

INFORMACJE OGÓLNE

Ochrona przyrody i zarządzanie środowiskiem wymaga gruntownej wiedzy dotyczącej zarówno procesów zachodzących w ekosystemach jak też zagrożeń środowiskowych wynikających z emisji zanieczyszczeń pochodzenia komunalnego, rolniczego i przemysłowego. Zmieniające się prawo w zakresie ochrony środowiska również wymaga aktualizacji wiedzy. Podjęcie studiów podyplomowych „Ochrona różnorodności biologicznej i zarządzanie środowiskiem” ma wesprzeć rozwój specjalistycznych kompetencji osób związanym zawodowo z problematyką ochrony i zarządzania środowiskiem, szczególnie w krajobrazie kulturowym. Nasza propozycja jest również skierowana do absolwentów różnych kierunków studiów, którzy w ramach nowych wyzwań zawodowych chcą zdobyć nową wiedzę.
Studia mają charakter interdyscyplinarny. Słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu różnorodności biologicznej i funkcjonowania środowiska przyrodniczego oraz poznają aspekty prawne ochrony środowiska. Program obejmuje przedstawienie metod monitoringu zagrożeń środowiskowych, przygotowywania waloryzacji przyrodniczych oraz ekspertyz środowiskowych w procesie inwestycyjno-budowlanym. Słuchacze uzyskają także wiedzę
w zakresie edukacji ekologicznej i aplikowania o środki na ochronę środowiska.
Studia podyplomowe „Ochrona różnorodności biologicznej i zarządzanie środowiskiem” kierowane są do osób posiadających już dyplom ukończenia studiów wyższych, niezależnie od profilu ukończonej uczelni i stopnia studiów (tj. dla osób posiadających tytuł inżyniera, licencjata, magistra i magistra inżyniera). W szczególności studia mogą zainteresować pracowników administracji publicznej i samorządowej oraz nauczycieli zajmujących się szeroko pojętą tematyką ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem w środowiska wiejskiego. Przydatne będą dla osób zajmujących się ochroną przyrody (np. administrowaniem obszarami Natura 2000 i OSN) oraz osób pragnących poszerzyć swoje kwalifikacje w zakresie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej. Dla absolwentów różnych kierunków studiów, zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą ukierunkować ich pracę w swoich branżach na ochronę środowiska przyrodniczego zgodnie
z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Program studiów, na który składa się 21 przedmiotów i 240 godzin zajęć zorganizowanych (37 punktów ECTS), obejmuje następujące bloki tematyczne:
1. Ochrona różnorodności biologicznej. Rozpoznawanie siedlisk i gatunków o znaczeniu ogólnospołecznym.
2. Czynniki przyrodnicze w środowisku rolniczym.
3. Ocena i monitoring zagrożeń środowiskowych: bioindykacja, monitoring stanu atmosfery, monitoring suszy, rekultywacja gleb oraz zagospodarowywanie odpadów komunalnych.
4. Waloryzacja siedlisk oraz ochrona i kształtowanie krajobrazu (inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza; klasyfikacja i bonitacja terenów rolniczych i leśnych).
5. Ochrona środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym. Oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.
6. Zarządzanie w ochronie i kształtowaniu środowiska (przeglądy i programy środowiskowe; planowanie inwestycji przyrodniczo-krajobrazowych; źródła i sposoby finansowania inwestycji środowiskowych).
Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów, warsztatów i wyjazdów terenowych przez wykładowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz specjalistów z firm zewnętrznych zajmujących się zagadnieniami ochrony środowiska. Dla wygody słuchaczy przewiduje się realizację części zajęć online.

- przedmioty
- ulotka
- warunki i tryb rekrutacji
- klauzula informacyjna
- podanie
- kwestionariusz osobowy

Katedra Roślin Ozdobnych

ul. Dąbrowskiego 159

60-594 Poznań

Kierownik Studiów Podyplomowych Hortiterapia

dr hab. Agnieszka Krzymińska

akrzym@up.poznan.pl

tel. 61 848 79 39

Sekretarz  Studiów Podyplomowych Hortiterapia

mgr inż. Małgorzata Śmigielska

ozdobne4@up.poznan.pl

tel. 61 848-79-35

Więcej informacji o studiach Hortiterapia

INFORMACJE OGÓLNE

Coraz większe zainteresowanie społeczeństwa zdrowym stylem życia, na który składa się między innymi konsumpcja warzyw, roślin przyprawowych oraz leczniczych o jak największej wartości biologicznej skłoniły nauczycieli Wydziału Rolnictwa Ogrodnictwa i Biotechnologii do podjęcia inicjatywy utworzenia studiów podyplomowych „Ekologiczne metody uprawy warzyw i ziół”. Oprócz zagadnień wymienionych powyżej, poszerzenie oferty edukacyjnej UPP związane jest również ze społeczną świadomością negatywnego wpływu na środowisko konwencjonalnej uprawy roślin bazującej na nawożeniu mineralnym i chemicznej ochronie roślin przed organizmami szkodliwymi.
Studia o charakterze interdyscyplinarnym, prowadzone będą w formie stacjonarnej oraz z możliwie jak najszerszym wykorzystaniem metod kształcenia na odległość. Znani i cenieni wykładowcy - praktycy z UPP przeprowadzą wykłady, ćwiczenia, seminaria, warsztaty, zajęcia praktyczne i wyjazdy terenowe w ramach takich zagadnień jak: Podstawy prawne ekologicznej produkcji roślin, Uprawa roli i żywienie roślin, Podstawy uprawy warzyw i roślin zielarskich, Przetwórstwo warzyw i ziół, Ochrona roślin przed organizmami szkodliwymi.
Studia skierowane są do osób zajmujących się profesjonalnie i amatorsko uprawą warzyw i ziół oraz dla doradców i nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w szkołach średnich, którzy chcą poszerzyć wiedzę i kompetencje w zakresie ekologicznych metod uprawy oraz uzyskać lepszą pozycję na rynku pracy.

Miejskie ogrodnictwo zyskuje popularność na całym świecie. Impulsu dla jego rozwoju dostarczyła pandemia COVID-19, kiedy okazało się, że kontakt z naturą ma bezcenną wartość, szczególnie na gęsto zaludnionych terenach miejskich. Jest to trend, który niesie ze sobą szereg korzyści: zdrowotnych, środowiskowych, społecznych i urbanistycznych.

Studia mają charakter interdyscyplinarny. Realizowane będą przez doświadczonych i cenionych wykładowców z UPP oraz praktyków związanych z zielenią miejską, miejską przestrzenią publiczną i integracją społeczną.

Studia trwają dwa semestry i odbywać się będą w soboty i niedziele. Skierowane są do szerokiego grona odbiorców, od przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń, poprzez administrację związaną z architekturą i zielenią w miastach, po animatorów ruchów społecznych i miejskich oraz pasjonatów ogrodnictwa.

W ramach studiów odbywać się będą wykłady, ćwiczenia, dyskusje, zajęcia praktyczne i wyjazdy terenowe oraz realizowane będą prace projektowe. Uczestnicy studiów uzyskają wiedzę z zakresu zrównoważonego rozwoju przestrzeni miejskiej, aspektów prawnych, ekonomicznych i społecznych środowiska miejskiego, zielono-błękitnej infrastruktury, gleboznawstwa i podłoży uprawowych, sztuki projektowania ogrodów, małej architektury ogrodowej, uprawy, pielęgnacji i ochrony roślin ozdobnych, zielarskich i jadalnych oraz grzybów.

Absolwenci będą potrafili holistycznie spojrzeć na krajobraz miasta i zrozumieć jego złożoność. Zyskają też świadomość znaczenia zieleni miejskiej dla poprawy komfortu życia oraz wiedzę na temat uprawy i zastosowania szerokiej gamy roślin ogrodniczych.


Więcej informacji:

profil

ulotka informacyjna
zasady rekrutacji
wykaz przedmiotów
podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
kwestionariusz osobowy
klauzula informacyjna
​​​​​​​